สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องคความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องคความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ

สถานที่ :

วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 - 20 มิถุนายน 2565

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

 

กิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพธ์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 0.00

สร้างกิจกรรมโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 20 มิ.ย. 2565 16:18 น.