สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ แนวทางการขับเคลื่อนมติ ๑๐.๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรม ทางกายเพิ่มขึ้น

การประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ แนวทางการขับเคลื่อนมติ ๑๐.๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรม ทางกายเพิ่มขึ้น

26 กรกฎาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุชน ๑-๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แนวทางการขับเคลื่อนมติ 10.1 การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 1. กรมปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารสุข สนับสนุนการยกระดับการพัฒนากลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับกองุทนที่มีศักยภาพ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ สำหรับกองทุนในพื้นที่ใกล้เคียง - ยกระดับการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ตำบลและรดับอำเภอ ให้ พชอ. และ พชต. เป็นกลไกสำคัญในเครือข่ายและในระบบสุขภาพชุมชน

 1. กรมปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำแนวทางคู่มือการออกแบบการใช้พื้นที่สาธารณะส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. กรุงเทพมหานคร สปสช.เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ สสส. โดยสถาบันนโยบายนสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ ขยายพื้นที่การดำเนินงานในเขตสุขภาพ 13 กรุงเทพมหานคร (เลือกพื้นที่ต้นแบบ)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open