สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ.ตรัง(ลานกีฬาสาธารณะ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ.ตรัง(ลานกีฬาสาธารณะ)

9 กรกฎาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เป้าหมายการประชุม
- ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ
กำหนดการ
09.30 – 09.45 น.

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดตรัง 09.45 – 10.30 น. แลกเปลี่ยนการปรับปรุงแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ผ่านเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/ โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ.
10.30 – 11.30 น. แบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์
(กรอกข้อมูลผ่านกระดาษและนำมากรอกในเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/) โดย ภาคีเครือข่าย กกท. นำกระบวนการกลุ่มโดย ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง 11.30 – 12.00 น. - นำเสนอแผนและข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ช่วงที่ 1
โดย ภาคีเครือข่าย กกท. นำกระบวนการโดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ. 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่ายให้สมบูรณ์ (ต่อ) (กรอกข้อมูลผ่านกระดาษและนำมากรอกในเว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org/) โดย ภาคีเครือข่าย กกท. นำกระบวนการกลุ่มโดย ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง 15.30 – 16.30 น. - นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย ช่วงที่ 2
โดย ภาคีเครือข่าย กกท. นำกระบวนการโดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สนส.มอ. หมายเหตุ : พักเบรกและยืดเหยียดร่างกาย เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น.ณ โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคึเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผนและการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ครั้งที่ 2 จังหวัดตรัง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 99 กองทุนจังหวัดตรัง และผู้นำการออกกำลังกายองค์กรเครือข่ายทั้ง 10 อำเภอ(85 คน)ในจังหวัดตรัง โดยมี ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา และพี่เลี้ยงจังหวัดตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.มอ.) เป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะ

ตรังเมืองกีฬา  TRANG SPORTS CITY

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open