สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุม zoom สรุปข้อมูล PA กับพี่เลี้ยง 4 เขต

ประชุม zoom สรุปข้อมูล PA กับพี่เลี้ยง 4 เขต

5 กรกฎาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ผ่าน zoom ออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029104 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565
- สรุป กลไกและวิธีการสำคัญในการดำเนินงานของพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการการยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตัวอย่าง สรุปกลไก
โดย ทีมพี่เลี้ยงและ สนส.ม.อ.
สรุป
- จำนวนแผน, จำนวนโครงการ (เช็คจำนวนโครงการและคนทั้งหมดที่เข้ามาอบรม), จำนวนโครงการติดตามประเมินผล (แบบประเมินคุณค่าโครงการ) และกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายในโครงการ
- จำนวนกองทุนสุขภาพตำบลที่คัดเลือกเป็นต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ข้อมูลสรุปภาพรวมกองทุนฯละ 1 หน้า) - ตัวอย่างแผนกองทุน และโครงการตัวอย่าง
โดย ทีมพี่เลี้ยงและ สนส.ม.อ. สรุป
- จำนวนพี่เลี้ยง, การบูรณาการพี่เลี้ยงจากกลไกในพื้นที่
- จัดทำฐานข้อมูลพี่เลี้ยง https://localfund.happynetwork.org/project/assessor - จัดทำแบบพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ
โดย ทีมพี่เลี้ยงและ สนส.ม.อ. แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
โดย ทีมพี่เลี้ยงและ สนส.ม.อ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลแสดงตามไฟล์แนบ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open