สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องคความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ

ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องคความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ

20 มิถุนายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การมีแผน เพิ่ม PA
2.การเขียนโครงการขอทุนสนับสนุน 3.ทุนสนับสนุนจากกองทุนตำบล 4.โครงการที่ทำให้ PA เพิ่ม
- เครือข่ายผู้ออกกำลังกาย (กกท.) - กองทุนตำบล
- เครือข่ายกองทุนตำบลที่เขียนโครงการ (รพ.สต./ ชมรม)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open