สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข ครั้งที่1 /2565

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข ครั้งที่1 /2565

16 มิถุนายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  บรรยายที่1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลทุกระดับ บรรยายที่2 เรื่อง ผลกระทบของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการบริหารงานเทศบาล บรรยายที่3 เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า ภัยเงียบต่อสุขภาพ บรรยายที่4 เรื่อง การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเมืองตามเกณฑ์ประเมิน LPA เทศบาลทุกระดับ บรรยายที่5 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริกหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในเทศบาล บรรยายที่6 เรื่อง สสส. ยุคใหม่ กับบทบาทหุ้นส่วนสร้างเสริมสุขภาพท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชุมชนท้องถิ่น หุ้นส่วนการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา พื้นที่สุขภาวะและการเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยความมือของ สสส. สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดพื้นที่สุขภาวะ 1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล 2. กำหนดพื้นที่เทศบาลนำร่อง 3. กำหนดประเด็นที่เป็นปัญหาของเทศบาล 4. สำรวจข้อมูล 5. ออกแบบพื้นที่และกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม 6. พัฒนาโครงการ โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น กองทุน หรือสมทบทุน 7. วางระบบติดตามประเมินผล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open