สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุม ประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพนำร่องจังหวัดตรัง

ประชุม ประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพนำร่องจังหวัดตรัง

6 มิถุนายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นำร่องจังหวัดตรัง วันจันทร์ที่ 6 มิย.ช่วงบ่าย 13.00-15.30 น. ทางzoomออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029104#success

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 4 องค์กร
 1. ผอ.สปสช.เขต 12 และคณะทำงาน
 2. ผอ.กองติตดามประเมินผล กกท. ผอ.กกท.ตรัง และคณะทำงาน
 3. ผอ.สน.5 สสส.และคณะทำงาน สสส.
 4. สนส.ม.อ.
 • หารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 • ให้ทางโปรแกรมเมอร์สร้างโมดูลนำร่องจังหวัดตรังและราชบุรี

 • นัดประชุม workshop ในพื้นที่

 • วันที่ 27 มิ.ย.65 ราชบุรี Workshop การทำแผน PA และโครงการลานกีฬาสาธารณะ ในกองทุนสุขภาพตำบล
 • วันที่ 29 มิ.ย.65 ตรัง ณ Workshop การทำแผน PA และโครงการลานกีฬาสาธารณะ ในกองทุนสุขภาพตำบล
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open