สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา " Physical Activity for Songkhla Healthy Life "

กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา " Physical Activity for Songkhla Healthy Life "

2 มิถุนายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การแสดงของเครือข่ายภาคประชาชนด้านกิจกรรมทางกาย • การแสดงโนราบิก โดยกองทุนสุขภาพต้าบลเทศบาลต้าบลพะตง • เปิดวิดีทัศน์กองทุนสุขภาพต้าบลจังหวัดสงขลา และ กองทุนเทศบาลต้าบลน้ำน้อย 2.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมทางกาย
โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ้านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.ประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา " Physical Activity for Songkhla Healthy Life " โดยนางนิธินาถ ศิริเวช รองผู้อ้านวยการส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต12 สงขลา 4.มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื นที่ จังหวัดสงขลา โดยนางนิธินาถ ศิริเวช รองผู้อ้านวยการส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12 สงขลา
และดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ้านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5.การแสดงกิจกรรมทางกาย เพลงเรือแหลมโพธิ์ อบต.แม่ทอม กิจกรรมทางกายร่วมสมัย กิจกรรมเสวนาขับเคลื่อน PA สู่สงขลาเมืองน่าอยู่ • การขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล โดย ส้านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
• การสร้างนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่โดยนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห • การขับเคลื่อน พชอ.การบูรณาการร่วมของกิจกรรมทางกายชาวบางกล่้า โดยนางสกุลศิริ ศิริสงคราม ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ท่าช้าง • การแสดงของน้ำน้อย (โนราบิก) เทศบาลต้าบลน้ำน้อย 6.เสวนาภาคสนาม “กองทุนฯ ต้นแบบ PA”รวมพล PA เครือข่ายกิจกรรมทางกาย สู่ เมืองสงขลาน่าอยู่ • PA 3 วัย เมืองคลองแห โดยสมาคมพุทธ • PAวัยใส การเคลื่อนไหวทางกายฉบับเด็กนักเรียน
โดยอาจารย์อะหมัด หลีขาหรี รองผู้อ้านวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
• อถล.ร้อยรัก กิจกรรมทางกายปันสุข
โดยเครือข่ายภาคประชาชนด้านกิจกรรมทางกาย ต้าบลน้ำน้อย • เส้นทางกิจกรรมทางกาย คาบสมุทรสทิงพระ ด้วยวิถี โหนด นา เล โดยเครือข่ายภาคประชาชนด้านกิจกรรมทางกาย คาบสมุทรสทิงพระ • กิจกรรมทางกาย พชอ.บางกล่้า 7.กล่าวปิดมหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา " Physical Activity for Songkhla Healthy Life " โดยนายโชค กิจฉาโณ นายกเทศมนตรีต้าบลน้ำน้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open