สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้างานPA ภูเก็ต ครั้งที่ 2

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้างานPA ภูเก็ต ครั้งที่ 2

31 พฤษภาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อ.พงค์เทพ คุยอัพเดทความก้าวหน้างานPA ภูเก็ต ครั้งที่ 2 กับ ทีมมอ.ภูเก็ต (คุณอ๊อด), ทีมแพทย์แผนไทย(อ.ฝนและอ.ปิง), สถาปนิค คุณณัฐวิช / ใช้ zoom 4

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open