สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

27 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2565 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้นำเสนอผลความร่วมมือของคณะปฏิรูปฯ ด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ สสส. กกท. และสนส.มอ. ในการขับเคลื่อน 1. การพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ และการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค
2. การเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชาชน กรณีนำร่อง : จังหวัดตรัง และ จังหวัดราชบุรี กิจกรรมความร่วมมือ 1. สำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย (PA) โดยเฉพาะการออกกำลังกาย 2. ออกแบบพื้นที่เชิงกายภาพ : สนามกีฬา พื้นที่สาธารณะ 3. ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับพื้นที่และกลุ่มวัย เพื่อการเพิ่ม PA โดยเฉพาะการออกกำลังกาย 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผน โครงการเพื่อการเพิ่ม PA โดยเฉพาะการออกกำลังกาย 5. ประสานความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนงบประมาณให้แก่แผนงาน โครงการในพื้นที่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และ แหล่งทุนอื่น 6. การติดตามและประเมินผลสำเร็จในการเพิ่ม PA ที่เพียงพอโดยเฉพาะการเพิ่มการออกกำลังกายของประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open