สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมการจัดทำข้อมูล big data pa ประชุมผ่านระบบ zoom

ประชุมการจัดทำข้อมูล big data pa ประชุมผ่านระบบ zoom

21 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 21 เม.ย. 65 เวลา 9.00 - 10.20 น.
ทาง อ.พงค์เทพ และ อ.กุลทัต ประชุมการจัดทำข้อมูล big data pa กับ สน.5 สสส. ประชุมผ่านระบบ zoom

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. สน.5 สสส. 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ สน.5 สสส.
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น TPAK ม.มหิดล, กองส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย, สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ., Healthy space Forum ม.จุฬาฯ , กลุ่มแผนงานเดินวิ่ง , กลุ่มแผนงาน NCDs 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณวรรณ กับคุณกี้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ big data PA
1. ศึกษาแนวทางการและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของข้อมูลกิจกรรมทางกายของประชากร และสอดคล้องกับยุทธ์ 10 ปี สสส. สน.5 2. ออกแบบแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากข้อมูล 3. จัดทำแพลตฟอร์มต้นแบบ ออกรายงานวิเคราะห์ Use Case เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการวางแผนนโยบาย
4. พัฒนาบุคลากรในดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ

Time line การทำงาน

 • A เดือน พ.ค.65 สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลจากภาคีเครือข่าย
 • B เดือน ธ.ค.65 ระบบข้อมูลเสร็จพร้อมใช้งาน
 • C เดือน ม.ค.65 อบรมผู้ใช้งาน

ผลการนำข้อมูลเอาไปใช้ต่อ 1. สสส. : สนับสนุนข้อมูลสามารถวิเคราะห์วางแผนเชิงนโยบายได้ / สามารถติดตามผลข้อมูลได้
2. ภาคี สสส. : สามารถออกแบบนโยบายเพิ่มเติมได้ / ข้อมูลรายงานสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
3. ประชาชน : ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open