สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมติดตามความก้าวหน้าสถาปนิกขับเคลื่อน อปท.

ประชุมติดตามความก้าวหน้าสถาปนิกขับเคลื่อน อปท.

14 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วัน พฤหัสบดี 14 เมษายน 2565 เวลา 20:00 - 21:30 น.ประชุมติดตามความก้าวหน้าสถาปนิกขับเคลื่อน อปท.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วัน พฤหัสบดี 14 เมษายน 2565 เวลา 20:00 - 21:30 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์
คณะทำงานได้ออกแบบคู่มือการออกแบบการใช้พื้นที่สาธารณะในท้องถิ่น (40 หน้า) การออกแบบเน้นการกระตุ้นใช้พื้นที่มากขึ้น / ขอบเขตกิจกรรม / กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ / แผนการดำเนินงาน action plan การขึ้นรูปขององค์ประกอบที่ขึ้น โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ กลไกที่เข้าไปกระตุ้น บทที่ 2 เน้นให้ดูว่ารูปธรรม สามารถเอารูปแบบไปทำกับพื้นที่ตัวเองได้ ผลสุดท้ายคือ ท้องถิ่น คนในพื้นที่เอาไปใช้ในพื้นที่ บทที่ 3 ได้ถอบบทเรียนจากต่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้

 • Part 1 หลักการออกแบบและสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะขนาดเล้ก
  1) การเลือกพื้นที่ (Site selection) 2) ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ (Modalities) 3) การกำหนดการโปรแกรม (Programming) 4) การระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ (Personas) 5) องค์ประกอบที่พึงมี (Features)
 • Part 2 กรณีศึกษาพื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก
 • Part 3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้และแบบฝึกหัด

แนวทางดำเนินการต่อ
- วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 - 16:00 น. คุยงานสถาปนิกpaของ อ.มาร์ค (ดูร่างคู่มือฯ) เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นผ่านระบบ zoom4 - วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น. จัดเวทีงานสถาปนิก pa เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายฯ จัดที่ สช.กรุงเทพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open