สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ และยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ และยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่

7 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ
และยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
วันที่ 7,8,9 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
เวลา กิจกรรม/เนื้อหา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.15 – 10.00 น. นำเสนอผล การจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน เขต 1
โดย ทีมพี่เลี้ยง ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีมถ่ายทำวิดีโอ 10.00 – 11.00 น. นำเสนอผล โครงการและการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน เขต 1
โดย ทีมพี่เลี้ยง ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีมถ่ายทำวิดีโอ 11.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลตัวอย่าง อบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย ทีมพื้นที่บ้านเหล่า
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.30 น. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมโครงการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย ทีมพื้นที่บ้านเหล่า ทีมพี่เลี้ยง ทีมถ่ายทำวิดีโอ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
09.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมโครงการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย ทีมพื้นที่บ้านเหล่า และทีมพี่เลี้ยง ทีมถ่ายทำวิดีโอ 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.00 – 16.30 น. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมโครงการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย ทีมพื้นที่บ้านเหล่า และทีมพี่เลี้ยง ทีมถ่ายทำวิดีโอ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
09.00 - 15.00 น. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมโครงการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย ทีมพื้นที่บ้านเหล่า และทีมพี่เลี้ยง ทีมถ่ายทำวิดีโอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สถานการณ์ปัญหาสุขภาพมีอะไรบ้าง เช่น ปัญหาผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง
 2. ปัญหาเกิดจากภาวะเนือยนิ่ง พฤติกรรมการบริโภค
 3. สิ่งที่บ้านเหล่าทำอยู่ คือ ทำอย่างไรให้คนในบ้านเหล่าได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เช่น ผุ้สูงอายุ เด็กเยาวชนมาทำกิจกรรมปับพื้นที่สาธารณะ วัด พื้นที่ในชุมชนทำกิจกรรมทางกายขึ้นมา นำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ แก้ปัญหาโรคเรื้อรัง แก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ แก้ปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่
 4. สิ่งที่เกิดจากงาน สสส.และกองทุนสุขภาพตำบลไปหนุนเสริมการทำเรื่องเหล่านี้
 5. กลไกกองทุนสุขภาพตำบลที่หนุนเสริมทำให้เกิดเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น การบูรณาการทำงานคนในชุมชน การบูรณาการคนในท้องถิ่น แล้วถูกยกระดับไประดับอำเภอ พชอ.
 6. การที่เกิดแบบนี้ได้เกิดจากผู้ก่อการดีจากทีมพี่เลี้ยงเข้าไปจัดกระบวนการกับคนในพื้นที่ ท้องถิ่นกรรมการกองทุนฯ เครือข่ายผู้ขอทุนในพื้นที่ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
 7. กระบวนการเรียนรู้ที่สั่งสมมายาวนาน มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open