สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ติดตามรายชื่อกองทุนต้นแบบ pa จำนวน 120 แห่ง

ติดตามรายชื่อกองทุนต้นแบบ pa จำนวน 120 แห่ง

18 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามรายชื่อกองทุนต้นแบบ pa จำนวน 120 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รวบรวมกองทุนต้นแบบศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA)
จำนวน ดังนี้
เขต 1 จำนวน 30 กองทุน
เขต 4 จำนวน 4 กองทุน เขต 10 จำนวน 30 กองทุน
เขต 12 จำนวน 56 กองทุน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open