สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

วางแผนงาน 31 มี.ค.65

วางแผนงาน 31 มี.ค.65

31 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงาน 31 มี.ค.65

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติตดามความก้าวหน้า


 1. สื่อ PA ตัวอย่างโปรโมท PA https://fb.watch/c2RJwV3UA0/

 1. สถาปนิกขับเคลื่อน อปท. / อ.มาร์ค 1. PA ในสถานประกอบการ
 • สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.ปีนี้ จะมีการขับเคลื่อนนโยบายต่อยอดจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ PA
  ในประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานประกอบการ โดยจะขับเคลื่อนกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปีนี้ไร้พุงทำไปเยอะมากชวน คุณหมอเพชร ท่านอ.วรรณีไปขับเคลื่อนด้วยเพราะปีนี้มีธงนโยบายสถานประกอบการทำกับแผน pa
 • ต้นแบบคือรามา ศิริราช ฯลฯ มีหลักสูตรอบรม และมีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน
 • ตั้งวง อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต ให้พี่เชิญทั้ง 2 ท่านเข้าด้วย จะได้ทำงานด้วยกันไปด้วยกัน เปลี่ยนเป็นไป

 1. ลานกีฬาสาธ่ารณะและสุขภาพ กับกองทุนสุขภาพตำบล

- รอเอาเข้าวงใหญ่ก่อน - อาจารย์ติดต่อคุณผึ้ง สภาพัฒน์ตามความคืบหน้า


 1. เว็บ PA
  เป้าหมาย 1) ระบบฐานข้อมูลพี่เลี้ยง 200 คน
  2) ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการถ่ายทอด
 • เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA

 1. pa กับกองทุนสุขภาพตำบล

- วันที่ 5, 6,7,8,9 เมย.ไปภาคเหนือเขต 1 จ.แพร่
- วันที่ 20,21,22,23,24 เมย.ไปภาคอีสานเขต 10 จ.อุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open