สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมคณะทำงานวางแผนการยกระดับกองทุนฯให้เป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

การประชุมคณะทำงานวางแผนการยกระดับกองทุนฯให้เป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

22 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เตรียมงานประชุมวันที่ 24-27 มีค.
  2. แลกเปลี่ยนผลการกรอกข้อมูล PA ในเว็บกองทุนสุขภาพตำบล
  3. ติดตามความก้าวหน้างานและการใช้จ่ายแต่ละเขต
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open