สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

นัดคุยทีมสื่อ (สมัชชาฯ PA)

นัดคุยทีมสื่อ (สมัชชาฯ PA)

25 กุมภาพันธ์ 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดคุยทีมสื่อ (สมัชชาฯ PA) เวลา 16.00 - 18.00น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทิศทางและเป้าหมายกองทุนระยะ 10 ปี -สุขภาพดี 4 มิติ

สถานการณ์การเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
-5กลุ่มประชากร ที่กำลังเผชิญความเหลื่อมล้ำด้านการมีกิจกรรมทางกายใรประเทศไทย

การปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลายหลายของชุมชน -ปรับปรุงรองรับกิจกรรมผู้สูงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open