สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมวางแผนการสื่อสารสาธารณะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (physical activity)

ประชุมวางแผนการสื่อสารสาธารณะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (physical activity)

2 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
09.00 - 09.15 น.
ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม
โดย... รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ)
09.15 – 09.30 น.
แนะนำข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) โดย... รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร ) 09.30 – 10.30 น.
แนะนำกองทุนสุขภาพตำบลฯต้นแบบและโครงการตัวอย่างการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย... หัวหน้างาน กองทุน สปสช.เขต 12 และพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลฯ
(นายสมชาย ละอองพันธ์  ) 10.30 – 11.30 น.
ทีมสื่อสารวางแผนการสื่อสารสาธารณะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
โดย ทีมสื่อสาร(นายอานนท์ มีศรี และดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม) 11.30 – 12.00 น.
สรุปการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open