สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมกับ สน.5 เตรียมแผน WS เครือข่าย PA

ประชุมกับ สน.5 เตรียมแผน WS เครือข่าย PA

9 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกับ สน.5 เตรียมแผน WS เครือข่าย PA เวลา 15.30 ถึง 17.00

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วางแผนทำงานร่วมกับกลุ่มคณะปฏิรูปกีฬาและสังคม ในรูปแบบลานกีฬา 37 จังหวัด โดยใช้แพลตฟอร์มกองทุนสุขภาพตำบลในการเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนในพื้นที่ต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open