สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายใน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายใน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

19 กุมภาพันธ์ 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

19 กุมภาพันธ์ 2565
08.30 – 09.00 น.
ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.00 – 10.30 น.
- นำเสนอศูนย์เรียนรู้ PA จำนวนอย่างน้อย 60 กองทุนฯ
โดย ทีมพี่เลี้ยง วิทยากรกระบวนการโดย นายสมชาย ละอองพันธ์ หัวหน้างาน กองทุน สปสช.เขต 12 10.30 – 12.00 น.
- ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของศูนย์เรียนรู้ PA โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ
นำกระบวนการประชุมโดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.30 น.
- ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของศูนย์เรียนรู้ PA โดย ทีมพี่เลี้ยง นำกระบวนการประชุมโดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร

20 กุมภาพันธ์ 2565
09.00 – 12.00 น.
- ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย ทีมพี่เลี้ยง วิทยากรกระบวนการโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.30 น.
- ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ต่อ) โดย ทีมพี่เลี้ยงวิทยากรกระบวนการโดย นายสมชาย ละอองพันธ์
15.30 – 16.30 น.
สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
โดย นายสมชาย ละอองพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

PA ทำให้คนกระฉับกระเฉง เว็บที่ดีๆ ของเขต 12 คือ อบต.คลองขุด สตูล, เขต 10 เทศบาลเมืองกัลทรลักษณ์ พี่เลี้ยงเขต 12 เข้ารหัส P สถานะ ต้นแบบ และใช้งานจริง จะมำข้อมูลมาวิเคราะห์ ส่วนทดลองใช้จะไม่นำมาวิเคราะห์ ตัวอย่าง โครงการอบรมอาสาสมัครและผู้นำการออกกำลังกาย (อบต.อุใดเจริญ จ.สตูล) 1. วิเคราะห์สถานการณ์ มีPA เท่ารัยในวัยไหนบ้าง 2. เป้าหมายจะทำกับกลุ่มไหน 3. จะสร้างแกนนำ  

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open