สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

14 กุมภาพันธ์ 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10.00 – 10.30 น.
ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.30 – 12.00 น.
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น.
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สังเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ

14.30 – 15.30 น.
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สังเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ

16.00 – 16.30 น.
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้/คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การดำเนินการจัดทำแผนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ

16.30 – 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • อาจารย์นำเสนอสถานการณ์ PA ในพื้นที่
 • สถานการณ์ PA วิเคราะห์เทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
 • เปรียบเทียบกับที่อื่น เป้นอย่างไรบ้าง
  ข้อค้นพบ
 • เป้าหมายต่ำกว่าขนาด ควรเพิ่มขนาด PA  เพิ่ม
 • กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมโครงการ  อบรมความรู้ ออกกำลังกายแอโรบิค ติดตามประเมินผล

แลกเปลี่ยนปรับโครงการ
1. ดูเป้าหมายผุ้สูงอายุก่อน สำรวจข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไร
2. อ.พง๕เทพ เวลามองโครงการวัตถุประสงค์ก่อน และมองเป้าหมาย ปัจจุบันเป็นอย่างไร ทำอะไรมากน้อยขึ้นแค่ไหน
3. การแลกเปลี่ยน กลุ่มเป้าหมาย
4. การคิดสถนการณ์
หลังเที่ยง ลองหยิบโครงการปรับให้ดีขึ้น การเป็นศูนยืเรียนรู้จะมีโครงการที่ดี

13.30 น นำเสนอ

14.30 น. ลองฝึกทำแผนอำเภอ

แผนดีแล้ว / สถานการณ์ดีแล้ว /โครงการที่ควรดำเนินการอย่างน้อยสัก 10 กว่าโครงการเป็นอย่างต่ำ


การเขียนโครงการที่ควรดำเนินการ

โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ นำร่อง 3 หม่บ้าน
ผูรับผิดชอบเป็นชมรมผู้สูงอายุ
กิจกรรม 1. ประชุมสร้างความเข้าใจ /ชี้แจ้ง 50 8น กำหนดรุปแบบให้บรรลุตามโครงการ
2. ป้องกันโควิด จัดให้มีเจลฮอลกอฮ
3. ปั่นเพื่อสุขภาพทุกวันอาทิตย์ ช่วงตี 5 ถึง 8 โมงเช้า
4. จัดกลลุ่มปันจักรยานบำเพ็ญประโยชน์ ค่าใช่จายน้ำดื่ม 5. จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ 1 8รั้ง 6. ประเมินสมรรถภาพ ภาวะสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อติดตามภาวะสุขภาพ
7. สรุปผลโครงการ จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย PA เพียงพอ 33 บวกเป้าหมายใหม่ 17 คน
กิจกรรมเมืองเพชร 1. ให้เด็กออกไปสำรวจ ออกแบบเมือง
2. กิจกรรม night bike เด้กคิดการปั่นจักรยานกระตุ้นการท่งเที่ยว ปั่นไปไหว้พระ นักท่องเที่ยว ชาวบ้านมาปั่นจักรยานด้วย 3. School bike เด็กนักเรียนนำร่องปั่นจักรยาน
4. ทำให้เป็นเมืองที่มีทั้งคนเดินเล่นคนปั่นจักรยาน
5. แล้วไปเชื่อมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ทำท่องเที่ยวชุมชน ถนนวัฒนธรรม ทำแผนที่แผนพับเล่าเรื่องมือง
6. ชุมชนมานั่งวางแผน เด็กออกแบบเมืองแล้ว ผุ้ใหญ่จะออกแบบยังไง


การทำเรื่อง PA ไม่ได้ทำเรื่องเดียว ให้ไปเชื่อมโยงหลายๆเรื่อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open