สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

13 กุมภาพันธ์ 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30 – 09.00 น.
ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.00 – 09.30 น.
นำเสนอศูนย์เรียนรู้ PA จำนวนอย่างน้อย 4 กองทุนฯ
โดย ทีมพี่เลี้ยง 09.30 – 11.30 น.
- ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของศูนย์เรียนรู้ PA
โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ
11.30 – 12.00 น.
- ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของศูนย์เรียนรู้ PA
โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น.
- ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของศูนย์เรียนรู้ PA (ต่อ) โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ 15.00 – 16.00 น.
- ปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของศูนย์เรียนรู้ PA โดย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุนฯ 16.00 – 17.00 น.
สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อ.ประเสร็จ แนะนำพื้นที่
1. ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนายก ทำให้การอนุมัติโครงการยังล่าช้าอยู่
2. สถานการณ์โควิดยังมีการระบาดในตำบล ทำให้งานไปยุ่งกับโควิดพอสมควร
3. งานต่อไปจะเป็นวาระของอำเภอ เชื่อม พชอ. และเชื่อมสมัชชาสุขภาพ

อ.พงค์เทพ
1. เป้าหมายบางใหญ่ได้กองทุนต้นแบบ 4 กองทุน และมีบางเลนขึ้นเป็นพื้นที่ที่ 5 ได้ 2. ตัวชี้วัดอันนึงคือ ผู้รับผิดชอบกองทุนเข้าใจเรื่อง PA

แลกเปลี่ยนความเข้าใจ PA กับผู้รับผิดชอบกองทุน - ทางกองทุนมีการจัดโครงการมาบางแล้ว สนับสุนนงบประชาชน ส่วนใหญ่จะเป็นการออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่ เช่น ส่งเสริมออกกำลังกายตระกร้อ ฟุตบอล / มีกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นผุ้สูงอายุ และวัยทำงาน / ยังส่งเสริมในวัยเด็กเพิ่มเติม

อ.พงค์เทพ
- กิจกรรมทางกาย กับภาวะเนือยนิ่ง
- ปัจจุบัน PA ลดลง / เนื่อยนิ่งเพิ่มขึ้น - ถ้าจะทำให้คน active > จะทำให้ประเทศ Active ด้วย
- กิจกรรมทางกาย = การออกแรง มี 3 ระดับ 1) ระดับน้อย 2) ระดับปานกลาง 3) ระดับมาก
- ประเภทของการออกแรง
1) สัญจร : เดิน ปันจักรยาน
2) ทำงาน: การเกษตร 3) นันทนาการ : ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา
แลกเปลี่ยนคำถาม 1. การแสดงข้อมูลเครื่องจะแสดงข้อมูล / อันนี้ส่วนหนึ่งได้ตัดข้อมูลบางอย่างไม่น่าเชื่อถือออกไปแล้ว /
อ.พงค์เทพ
1. ถ้าจะบรรลุเป้าหมาย ควรมีโครงการอะไร  / เรามาดูว่าควรพัฒนาโครงการอะไรได้บ้าง

สิ่งสำคัญศูนย์เรียนรู้ 1. เข้าใจ PA ก่อน 2. ทำแผนเป็น
3. โครงการทรี่ควรไปตอบสนอง
โครงการเด็ก ศพด.
- การทำงานกับเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ใช้คำว่า Active play / Active learning - สร้างการเรียนรู้อย่างไร เช่น กระดานทรงตัว การเดินบนไม้กระดานเป็นการทรงตัว / โยนห่วง แป้นบาส / ม้าโยกเยก ช่วยการทรงตัวขึ้นลงบันไดไม่มั่นคง
- กระดานทรงตัวเรียนรู้ A B C - ตัวอย่างบ้านน้ำเรียบที่สุราษฯ ให้เดินเคาะหม้อ กระทะ วัสดุในพื้นที่ สร้างจินตนาการ
- กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยอย่างไร / การดึงพ่อแม่เข้ามาจะกลับไปที่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open