สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประขุมเตรียมคำถามสัมภาษณ์พี่เลี้ยง

ประขุมเตรียมคำถามสัมภาษณ์พี่เลี้ยง

2 กุมภาพันธ์ 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เตรียมหัวข้อสมัภาษณ์พี่เีลี้ยง ที่ นนทบุรี แพร่ อุบลราชธานี และสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หัวข้อคำถาม สัมภาษณ์พี่เลี้ยง 1. ปัญหาที่เป็นปัญหาสุขภาวะในชุมชนมีอะไรบ้าง 2. กลไกสำคัญที่จะทำให้การจัดการระบบสุขภาพชุมชนดี ระดับตำบล ระดับอำเภอมีอะไรบ้าง และที่มาผ่าน work หรือไม่ work
3. การเข้าไปช่วยในการพัฒนาวิธีการทำแผน การเขียนโครงการ บริหารจัดการติดตามประเมินผล ได้ผลตอบรับอย่างไร
4. ผลลัพธ์ที่สำคัญที่คิดว่าเป็นผลสำเร็จของโครงการมีอะไรบ้าง
5. ควรพัฒนาต่อยอดอย่างไร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open