สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

จัดการเอกสารเขต 4 ครั้งที่ 1

จัดการเอกสารเขต 4 ครั้งที่ 1

28 มกราคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดการเอกสารการเงินเขต 4

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ณ วันที่ 28 มกราคม 2565
เขต 4 ยืมเงินจำนวน 2 ครั้ง
- วันที่ 18 ต.ค.64 จำนวน 100,800 บาท - วันที่ 10 ม.ค.64 จำนวน 92,200 บาท
รวม 193,000 บาท

เคลียร์เอกสารเบิกจ่ายแล้ว ดังนี้
1 วันที่ 16 พ.ย. ุ64 ประชุมคณะทำงาน และ วันที่ 3 ธ.ค.64 ประชุมพัฒนาศักยภาพกลไกฯ 79,100 บาท

กำลังเบิกจ่ายอีก 1 ประชุม

ผลดำเนินงานแสดงดัง link https://ppi.psu.ac.th/project/1710

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
41,300.00 0.00 37,300.00 500.00 0.00 0.00 79,100.00 lock_open