สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุม meeting pa วางแผนงานกับผู้ประสานเขต

ประชุม meeting pa วางแผนงานกับผู้ประสานเขต

26 มกราคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม meeting pa วางแผนงานกับผู้ประสานเขต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เขต 1 มีจำนวน 53 กองทุน ศูนย์เรียนรู้จะมี ผู้รับผิดชอบหลัก 2 คน ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ รพ.สต. 1 คน และเจ้าหน้าที่กองทุน 1 คน
  • มีแผน 17 กองทุน 5 โครงการ • วันที่ 28 มค. จะลงพื้นที่เวียงสา ซึ่งก่อนหน้านี้ลงไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิด • ไม่สามารถทำโครงการได้ครอบคลุมแผน

 • เขต 4 มี 8 กองทุน 4
  • 4 ศูนย์เรียนรู้ มีแกนนำจากแต่ละศูนย์เรียนรู้มี 3 คน จาก รพ.สต. กองทุน และ
  • มีแผน 8 กองทุนครบ 15 โครงการ • 4 ศูนย์เรียนรู้ในตอนนี้เลือกไว้แล้ว • ให้สร้างพี่เลี้ยงกองทุนเพิ่ม ให้สร้างความรู้เรื่อง PA จะตามอีกครั้งประมาณวันที่ 28 มค.

 • เขต 10 มี 54 กองทุน
  • มีพี่เลี้ยงจากในจังหวัดและในอำเภอ เดือนกพ.จะพยายามหาศูนย์เรียนรู้ และให้พี่เลี้ยงระดับอำเภอหาคนที่จะรับผิดชอบจากแต่ละกองทุนของกองทุน
  • มีแผน 44 กองทุน 68 โครงการ • การพิจารณาศูนย์เรียนรู้ใช้เกณฑ์จากโครงการและเกณฑ์ของ สปสช.เอง (เข้าร่วมประชุมทุกครั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี) มีแผนดี มีโรงการดีทั้งในความเป็นจริง และในโปรแกรม • ตอนนี้มีประมาณ 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนตำบลกู่จาน กองทุนเทศบาลดงแคนใหญ่

 • เขต 12 มี 134 กองทุน
  • พี่เลี้ยงจะกำหนดศูนย์เรียนรู้ โดยศูนย์จะมีความรู้ดีๆ

แนวทางการพัฒนา 1. สร้างความรุ้ความเข้าใจเรื่อง PA ให้กับพื้นที่ 2. พัฒนาสักยภาพพี่เลี้ยงให้สามารถถ่ายทอดการทำแผน เขียนโครงการ และติดตามประเมินผลได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,400.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 6,950.00 lock_open