สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมออกแบบการประเมินศักยภาพ PA และวางแผนลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ PA

ประชุมออกแบบการประเมินศักยภาพ PA และวางแผนลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ PA

24 ธันวาคม 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ออกแบบการประเมินศักยภาพ PA และวางแผนลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ PA

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) ออกแบบการประเมินศักยภาพ PA - อ.กุลทัตช่วยดูและออกแบบแบบประเมินศักยภาพ PA - ทำฐานข้อมูลพี่เลี้ยงในระบบออนไลน์
- ทำฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ PA ต้นแบบ ออกแบบประเมิน ดังนี้
1. กลไกพี่เลี้ยง วัดศักยภาพพี่เลี้ยง
- ความรู้ PA - ทำแผน PA
- การเขียนโครงการ - การติดตามประเมินผล
2. กลไกกองทุน
- ความรู้ PA - ทำแผน PA
- การเขียนโครงการ - การติดตามประเมินผล

  1. ผลสัมฤทธิ์

- แผน - โครงการ - ติดตามประเมินผล

2) วางแผนลงพื้นที่
- มกราคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ประชุมติดตามมติสมัชชา PA (zoom)

  • กุมภาพันธ์ 2565 วัน พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 - อาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่ประชุมกับพี่เลี้ยง PA วัน เสาร์ 19 กุมภาพันธ์ 2565 - อาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น. ลงพื้นที่ประชุมกับพี่เลี้ยง PA วัน ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 - จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่ประชุมกับพี่เลี้ยง PA

  • เมษายน 2565 วัน พุธ 6 เมษายน 2565 - เสาร์ 9 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ประชุมกับพี่เลี้ยง PA วัน ศุกร์ 22 เมษายน 2565 - อาทิตย์ 24 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ประชุมกับพี่เลี้ยง PA

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open