สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย

การประชุมการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย

16 พฤศจิกายน 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สร้างความรู้ความเข้าใจให้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย
 • สร้างความรุ้เรื่องกลไกการจัดการงานวิ่ง ก่อนวิ่ง ระหว่างวิ่ง และหลังวิ่ง
 • ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนทีมแพทยื
 1. ระยะทางการวิ่ว
 2. จำนวนนักวิ่ง
 3. ตารางการแข่งขัน
 4. เส้นทางการวิ่ง
 5. ลักษณะของเส้นทางการวิ่ง
 6. สภาพแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ
 7. จำนวนบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open