สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

วางแผนลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง

วางแผนลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง

8 พฤศจิกายน 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดวันประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ประชุมเขต 4 จ.นนทบุรี วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ประชุมเขต 1 จ.แพร่
วันเสาร์-อาทิตย์
18-19 ธันวาคม 2564 ประชุมเขต 12 จ.สงขลา
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ประชุมเขต 10 จ.อุบลราชธานี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open