สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมคณะทำงาน Meeting PA ประจำสัปดาห์

ประชุมคณะทำงาน Meeting PA ประจำสัปดาห์

3 พฤศจิกายน 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของแต่ละเขต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการพัฒนาสักยภาพพี่เลี้ยงที่ผ่านมา ได้ให้แต่ละเขตวางแผนงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ ตอนนี้ได้แผนและสนับสนุนงบประมาณไปให้ทุกเขตแล้ว
 • ผลการดำเนินที่มา เขต 1 ทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงเขตและพื้นที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการกับกองทุนทั้ง 4 พื้นที่ / แผนงานต่อไปแลกเปลี่ยน ตัวอย่างกิจกรรมทางกายที่ลด NCD ในแต่ละกลุ่มวัย
 • เขต 4 ได้ประชุมทีมงานวางแผนดำเนินโครงการ และทำหนังสือขอขอ้มุลแผนและโครงการ PA ในปี 65 และแจ้ง สสจ. อปท.ในการเข้าพื้นที่ทำกิจกรรม
 • เขต 10 ได้ทำความเข้าใจเรื่อง PA กับ 3 อำเภอเป้าหมายแล้ว ครั้งต่อไปจะดำเนินการเรื่องทำแผนและโครงการผ่านระบบออนไลน์ / มีทีมวิชาการเรื่อง PA ในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการ
 • เขต 12 ตอนนี้มีพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คือ สงขลา พัทลุง ปัตตานี
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open