สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมปรับปรุงระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อยกระดับกองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมทางกาย

ประชุมปรับปรุงระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อยกระดับกองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมทางกาย

21 กันยายน 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรับปรุงระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อยกระดับกองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมทางกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประชุมวางแผนการทำงาน วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 -13.00 น.
ประชุมปรับปรุงระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อยกระดับกองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมทางกาย ณ ชั้น 10 ตึก LRC สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029101 ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2. ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 3. นายภาณุมาศ นนทพันธ์ 4. นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินธ์ 5. นายญัตติพงศ์ แก้วทอง
6. นางสาวจินดาวรรณ รามทอง

ประเด็น
- ออกแบบเว็บไซต์เป็นเป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างกองทุนฯศูนย์เรียนรู้ PA 120 กองทุน จุดประสงค์การสร้างกองทุนต้นแบบ 120 แห่ง 1. สร้างการเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องการทำแผน PA 2. เรียนรู้การพัฒนาโครงการ 3. ระบบรายงานวิเคราะห์ / ประเมินคุณค่าต่างๆ
แลกเปลี่ยนการออกแบบเว็บไซต์
- คุณภาณุมาศ: ออกแบบจับกลุ่มงานนำเสนอเฉพาะ PA ต้นแบบอีกหน้าเพจ - คุณสิทะพงษ์: ให้เอารายชื่อกองทุนมารวมกัน และรวมกลุ่มเป้าหมายพี่เลี้ยง
- แลกเปลี่ยนเรื่องการคำนวณค่าเฉลี่ยของปัญหาสถานการณ์ / เป้าหมาย
- แก้ไขปุ่มตัวช่วยคำนวณสถานการณ์
- อ.พงค์เทพ: ให้สร้างการรับรองว่าอันนี้เป็นแผนใช้งานจริง ถ้าไม่จริงเป็นการทดสอบ
- ให้สร้างแผนที่แผน โครงการ ติตดาม แบบกำหนดสี โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ลำดับ คำอธิบาย สี 1 ต้นแบบ เขียว 2 นำไปใช้ ส้ม 3 เรียนรู้ แดง ให้แสดงผลตาม MAP แผนที่
- ให้มีการเรียนรู้ของ PA มีการประเมินเรื่อง PA สรุปการดำเนินการต่อไป
1. สร้างหน้าเพจใหม่รวมเฉพาะกองทุนต้นแบบ PA
2. สร้างระบบการเรียนรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย/ให้มีระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของพี่เลี้ยงและผู้เสนอโครงการ
3. สร้าง Mapping แผน พัฒนาโครงการ ติดตามประเมินผลโครงการ ให้แบ่ง 3 สี คือ
1) สีแดง คือ เรียนรู้ 2) สีส้ม คือ นำไปใช้
3) สีเขียว คือ ต้นแบบ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open