สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมวางแผนงานยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ประชุมวางแผนงานยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

8 กันยายน 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนงานยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชุม zoom ออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เขต 12 ทำแผนสุขภาพประเด็น PA โดยเขียนโครงการที่ควรจะทำไว้ โดยแผนทำช่วง กย.-ตค. และจะมีการเสนอโครงการและพิจารณาโครงการช่วงเดือน พย.-ธค. และจะดำเนินการโครงการช่วงเดือน มค. การทำแผนแต่ละที่อาจจะทำในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน
 • เขต 10 การทำแผนต้องสอดคล้องกับงบประมาณด้วย ได้งบมาแล้วเอาเงินมาแบ่งให้แต่ละหมวด
  เขต 4 กองทุนไหนที่ส่งแผน/โครงการปยัง สปสช.จะได้รับงบมา แต่งบที่ได้มางานไม่ทำไปตามแผนที่เขียนไว้ก็ได้ (เขต 4 ไม่ได้ทำแผนสุขภาพก่อน แต่ให้เขียนโครงการไปก่อน แล้วจะโอนเงินมาให้ เพราะเขาจะแน่ใจว่ามีโครงการที่จะทำจริงๆ) น่าจะทำแผนเสร็จเดือน พย.-ธค. สรุปจะทำแผนของปี 2565 ปรับพื้นที่ใหม่ดังแสดงในภาพ เลือกทำในอำเภอนั้นทำทั้งหมดทุกกองทุน/ร้อยละ 90 เลือก 120 กองทุนเป็นกองทุนต้นแบบ
  นัดประชุมครั้งต่อไป
  วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลฯ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open