สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ประชุมเรื่องชุมชนจัดการตนเองช่วงโควิด /และการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน

ประชุมเรื่องชุมชนจัดการตนเองช่วงโควิด /และการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน

10 สิงหาคม 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเรื่องชุมชนจัดการตนเองช่วงโควิด /และการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชุมชนจัดการตนเองช่วงโควิด 3 เรื่อง
1. อาหารและสมุนไพร 2. การเข้าถึงระบบสาธารณสุข 3. การจัดการพื้นที่ HI และ CI

การจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 1) แผนศึกษาวิจัย / นวัตกรรม
2) สร้างแนวทาง / เกณฑ์ คู่มือ / เครื่องมือ / หลักสูตร
3) การสร้างเครือข่าย / ชมรม
4) จัดสภาพแวดสภาพแวดล้อม
5) ผลักดันเชิงนโยบาย มาตรการต่างๆ
6) ระบบสนับสนุน / กองทุน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open