สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

วางแผนกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบกิจกรรมทางกาย (กองทุนต้นแบบ PA)

วางแผนกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบกิจกรรมทางกาย (กองทุนต้นแบบ PA)

5 สิงหาคม 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. วางแผนการทำงานยกระดับกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบกิจกรรมทางกาย
  2. คัดเลือกพื้นที่กองทุนฯ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การยกระดับกองทุนฯเป็นศูนย์เรียนรู้ PA
- กองทุนฯ สามารถทำแผนได้ พัฒนาโครงการได้ และติดตามประเมินผลได้
- กองทุน 120 แห่ง สามารถยกระดับเป็นกองทุนพี่เลี้ยงไปถ่ายทอดช่วยกองทุนฯอื่นๆใกล้เคียงได้

แลกเปลี่ยน - จำนวนกองทุนและพื้นที่ จะคุยกับพี่เลี้ยงในพื้นที่อีกครั้ง - การจัดทำแผนงานและโครงการที่ดีขึ้นอยู่กับตัวบุคคล/บุคลากรในพื้นที่ ไปช่วยพัฒนาคนในพื้นที่ให้มีความรู้ PA ทำแผนและโครงการได้ แล้วสามารถไปสอนถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆ ได้
- กระบวนการทำงาน ทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้ PA 120 แห่ง เป็นต้นแบบเรื่องทำแผน โครงการ และติดตามประเมินผลก่อน แล้วไปทำกระบวนการขยายต่ออีกกองทุนละ 2 แห่ง
- กองทุนที่ PA ไม่เด่นมาก แต่ทำแผนอื่นๆ ได้ สามารถเลือกมาได้ โดยหลักคิดเรื่องการทำแผน เขียนโครงการเหมือนกัน แต่ที่ต่างตรงดูสาระเนื้อหา PA ดูเรื่องสภาพแวดล้อม ดูกิจกรรมทางกายแต่ละช่วงวัย
- ช่วงนี้การเดินทางนัดประชุมค่อนข้างยากเพราะสถานการณ์โควิด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open