สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

(แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมพัฒนาร่างโครงการกีฬามวลชนฯ

(แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมพัฒนาร่างโครงการกีฬามวลชนฯ

29 กรกฎาคม 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพัฒนาร่างโครงการกีฬามวลชนฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

PA วิธีการ 6 แนวทางของจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน 1. การจัดการความรู้ 2. หลักสูตร/คู่มือ 3. เครือข่าย 4. สภาพแวดล้อม 5. นโยบาย 6. ระบบสนับสนุน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open