สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

(แผนงานกีฬามวลชน) สรุปประชุมกีฬามวลชนและวางแผนงาน PA

(แผนงานกีฬามวลชน) สรุปประชุมกีฬามวลชนและวางแผนงาน PA

22 กรกฎาคม 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปประชุมกีฬามวลชนและวางแผนงาน PA

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุป การทำแผนกีฬามวลชน
เป้าหมาย > ว่าจะทำอะไร ทุกกิจกรรม
- กลางแจ้ง
- กีฬามวลชน - สาธารณะ
- บ้าน
1. ความรู้แนวทางมาตรฐาน สพฉ. / ทีมอบรม
2. การดูแลการจัดการวิ่ง สมาคม TMPSA / สสส.
- ความรู้ - การเตรียมงาน
- ทีมข้อมูล อ.ภคินี / เครื่องมือ / TMPSA / คุณหมอแป๊ป / อ.ณรงค์
3. ระบบสนับสนุน
Guideline / สมาพันธ์การจัดงานวิ่ง /คุณหมอแป๊ป ออกแบบรูป
- สพฉ. TMPSA มช. > คู่มือ Guideline > revise
- การบังคับใช้ในการจัดงานวิ่ง - ระบบ support / อาสาสมัครกีฬา /ท้องถิ่น / ชมรมวิ่ง

การอบรม BSL / การจัดการ มช. การอบรม AEDS / การจัดการ มช. - เครื่องมือ เก็บข้อมูล ททท./ อ.ภคินี
- ฐานข้อมูลกลาง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open