สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

(แผนงานกีฬามวลชน) เข้าร่วมประชุมงานที่กี่ยวข้องกับการจัดการกีฬามวลชนกับ สคร.และกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย

(แผนงานกีฬามวลชน) เข้าร่วมประชุมงานที่กี่ยวข้องกับการจัดการกีฬามวลชนกับ สคร.และกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย

30 มิถุนายน 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมงานที่กี่ยวข้องกับการจัดการกีฬามวลชนกับ สคร.และกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 29 มิ.ย.64 ปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคกรณีหมดสติหรือการเสียชีวิตขณะวิ่งในที่สาธารณะ ครั้งที่ 2 ประเด็นพิจารราร่างคู่มือความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญและแนวทางการสอบสวนโรคกรณี หมดสติหรือเสียชีวิตขณะวิ่งในที่สาธารณะ

วันที่ 30 มิ.ย.64 พิจารณา (ร่าง) คำแนะนำด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับมหกรรมกีฬา (กิจกรรมวิ่งประเภทถนน) ครั้งที่ 2/2564

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open