สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

(แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนความปลอดภัยการจัดกีฬามวลชน

(แผนงานกีฬามวลชน) ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนความปลอดภัยการจัดกีฬามวลชน

28 มิถุนายน 2564
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนความปลอดภัยการจัดกีฬามวลชน
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
การประชุมออนไลน์ (zoom) https://zoom.us/j/9019029102
09.30 - 09.45 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)

09.45 - 10.15 น. นำเสนอร่างแผนงานความปลอดภัยการจัดกีฬามวลชน
โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ และทีมจาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.15 - 11.00 น. ระดมความคิดร่างแผนงานความปลอดภัยการจัดกีฬามวลชน
โดย ภาคีเครือข่าย สสส. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA-เท็มซ่า) สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นำกระบวนการพูดคุยโดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.00 – 12.00 น. สรุปแผนความปลอดภัยการจัดกีฬามวลชน
โดย สสส. และภาคีเครือข่าย /นำกระบวนการพูดคุยโดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุป การทำแผนกีฬามวลชน
เป้าหมาย > ว่าจะทำอะไร ทุกกิจกรรม
- กลางแจ้ง
- กีฬามวลชน - สาธารณะ
- บ้าน
1. ความรู้แนวทางมาตรฐาน สพฉ. / ทีมอบรม
2. การดูแลการจัดการวิ่ง สมาคม TMPSA / สสส.
- ความรู้ - การเตรียมงาน
- ทีมข้อมูล
3. ระบบสนับสนุน
Guideline / สมาพันธ์การจัดงานวิ่ง / ออกแบบรูป
- สพฉ. TMPSA มช. > คู่มือ Guideline > revise
- การบังคับใช้ในการจัดงานวิ่ง - ระบบ support / อาสาสมัครกีฬา /ท้องถิ่น / ชมรมวิ่ง

การอบรม BSL / การจัดการ
การอบรม AEDS / การจัดการ
- เครื่องมือ เก็บข้อมูล ททท./
- ฐานข้อมูลกลาง

ข้อคำถาม
- บทบาท > จัดงานวิ่ง
- รายที่มีปัญหาขณะวิ่ง
  ประเด็น > เกี่ยวกับหัวใจไหลเวียน

อุบัติเหตุอื่นๆ

อื่นๆ เพิ่มเติม
1. ทีม Organizer > มช. 2.TMPSA : จัดงานใหญ่ระดับโลก / LPGA กอฟล์ / สมาคมกีฬากรีฑารับรอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open