สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาศักยภาพ ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนฯตำบล ครั้งที่ 4 เพื่อให้กองทุนอนุมัติแผนงานโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนตำบล ตามแผนงาน โครงการ ที่จัดทำขึ้น

พัฒนาศักยภาพ ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนฯตำบล ครั้งที่ 4 เพื่อให้กองทุนอนุมัติแผนงานโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนตำบล ตามแผนงาน โครงการ ที่จัดทำขึ้น

7 กุมภาพันธ์ 2565
Thamon MongkonsinThamon Mongkonsin
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แจ้งเลขานุการกองทุน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน เพื่อเข้ารับการทบทวนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในการจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนฯตำบล ครั้งที่ 4 เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการเข้าสู่กลไกงบประมาณของกองทุนตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต/ผลลัพธ์
เลขานุการกองทุนฯ เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบกองทุนฯ ผู้ขอรับงบประมาณ จากกองทุน ฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน กองทุน ฯ ละ 2 คน จำนวน 14 กองทุน ฯ รวมทั้งสิ้น 28 ่คน สามารถ เปิดแผนงาน และพัฒนาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,000.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 5,800.00 21,300.00 lock_open