สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยง

17 ตุลาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ชี้แจงวัตถุประสงค์

  • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

  • แลกเปลี่ยน

  • วางแนวทางการดำเนินงาน

  • สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่

  • มีแผนการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 19 คน
ประกอบด้วย
  • จนท.สสอ.คลองท่อม
  • คณะทำงานโครงการ
  • อปท
  • ภาคประชาสังคม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,176.00 0.00 0.00 0.00 2,176.00 lock_open