สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาประเด็นผู้สูงอายุ

4 ตุลาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนการดำเนินงาน

สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่

แลกเปลีย่น

การรายงานผลการดำเนินงานระบบออนไลน์

แนวทางการดำเนินงาน

สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

  • จนท.มีความเข้าใจในกา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย
  • จนท.สสอบ้านนาสาร
  • อปท
  • คณะทำงานโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,964.00 0.00 0.00 0.00 3,964.00 lock_open