สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน

ติดตามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชน

13 สิงหาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงวัตถุประสงค์

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน

แลกเปลี่ยน

วางแผนการดำเนินงาน

สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • แผนงานการขับเคลื่อนประเด็นเด็กและเยาวชน

  • มีข้อมูลสถานการณ์ของเด็กและเยาวชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,454.00 0.00 0.00 0.00 2,454.00 lock_open