สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร

ประชุมทีมระดับอำเภอ/ทีมตำบลอำเภอนาสาร

23 กรกฎาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์

 • ทบทวนการดำเนินงาน

 • แลกเปลี่ยน

 • พื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน

 • แนวทางการดำเนินงาน

 • วางแผนการดำเนินงาน

 • สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีแผนการดำเนินงาน

 • มีสถานการณ์ปัญหาภายในพื้นที่

 • มีประเด็นการขับเคลื่อนงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย
 • อปท
 • จนท.สาธารณสุข
 • คณะทำงานโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 4,384.00 0.00 0.00 0.00 5,384.00 lock_open