สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ติดตามสนับสนุนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

3 พฤษภาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนการดำเนินงาน

นำเสนอผลการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

สรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

  • มีกลไกการทำงานร่วมกับทุกส่วน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 2,640.00 0.00 0.00 0.00 3,640.00 lock_open