สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและจังหวัดระนอง

พัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและจังหวัดระนอง

21 กุมภาพันธ์ 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนประเด็นแรงงานนอกระบบ

  • แนวทางการดำเนินงานต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • การเชื่อมโยงประเด็นแรงงานนอกระบบที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  • มีแผนการปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 6,138.00 0.00 0.00 0.00 7,138.00 lock_open