สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต

ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขต

2 ตุลาคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมปรึกษาหารือติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่อำเภอนำร่อง

วันที่ 1-2  ตุลาคม  พศ.2561

ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร  ละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

.....

วันที่ 1  ตุลาคม 61

เวลา  13.00 น          ลงทะเบียน/จัดการงานเอกสารต่างๆ เวลา  13.30 – 14.00 น.  เปิดประชุม/แจ้งวัตถุประสงค์ : นายทวีวัตร  เครือสาย รู้จักมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ชุมพร    : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เวลา  14.00 – 15.00 น.  ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงานและบทเรียนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พชอ. เวลา  15.00 – 17.00 น.  สรุปประเด็นและบทเรียนร่วมของพื้นที่ เขต 11 บอกเล่าสถานการณ์และทิศทางงาน ศวสต.ภาคใต้ : จนท.ศวสต. เวลา  17.00 – 18.30 น.  ผ่อนพัก ณ ชายหาดละแม / รับประทานอาหาร เวลา  18.30 – 20.30 น.  ปรึกษาหารือออกแบบวางแผนจังหวะก้าวต่อไป

วันที่ 2  ตุลาคม 61 เวลา  08.30 น -09.00 น. เริ่มประชุม สรุปสาระสำคัญเมื่อวันวาน การติดตามสนับสนุนจากทีมคณะทำงาน เขต 11 เวลา  9.00 – 10.00 น.  เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานสื่อสารสาธารณะ : นายอานนท์  มีศรี เวลา  10.00 – 11.00 น.  ร่วมออกแบบการสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะ เวลา  11.00 – 12.00 น. สรุปการประชุมปรึกษาหารือและนัดหมายครั้งต่อไป
รับประทานอาหาร / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง ตามช่วงเวลาที่เหมาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ โปรดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการใช้ประกอบการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลการดำเนินงานของแต่พื้นที่

  • แผนการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสาธารณะ

  • มีแผนการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 24 คน จากที่ตั้งไว้ 24 คน
ประกอบด้วย
  • จนท.ศวสต (สจรส.ม.อ)
  • ผู้แทนพื้นที่นำเสนอผลงาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,100.00 0.00 39,152.00 0.00 0.00 0.00 41,252.00 lock_open