สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด

ประชุมทีมระดับเขต/ทีมจังหวัด

14 มิถุนายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • รายงานความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ในเขต 11 สุราษฏร์ธานี
  • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพและวางแนวทางสื่อสารสาธารณะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีกลไกความร่มมือ / สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับเขต 11
  • มีการวางแผนการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทำงานระดับเขต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 15,368.00 0.00 0.00 0.00 16,368.00 lock_open