สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นอำเภอและจังหวัดกระบี่

ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เชิงประเด็นอำเภอและจังหวัดกระบี่

17 กุมภาพันธ์ 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วงคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประสานความร่วมมือกับ สสจ. / สสอ. / สมัชชาจังหวัดกระบี่ ในการสนับสนุนทีมคณะทำงานคลองท่อม 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานระดับจังหวัดกระบี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 3,846.00 0.00 0.00 0.00 4,846.00 lock_open