สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะทำงานระดับเขต (เชื่อมธรรมนูญ)จ.สุราษฏร์ธานี

ประชุมคณะทำงานระดับเขต (เชื่อมธรรมนูญ)จ.สุราษฏร์ธานี

15 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

  • นำเสนอผลการดำเนินงาน

  • แลกเปลี่ยน

  • สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมเชื่อมเครือข่ายเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานโดยการใช้กองทุนเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ เครือข่ายคนทำงานโดยในงบประมาณ ปี 2562 มีกระบวนการเชื่อมการทำงานเป็นระดับ คือ

  • การทำงานร่วมกับ สปสช และ สสส

  • การทำงานร่วม สปสช และ สช ซึ่งในการทำงานร่วมกับ สช จะเป็นการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่ (ข้อตกลง) โดยมีพื้นที่นำร่อง ดังนี้

นครศรีธรรมราช ต. นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง เทศบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง ต.นาเหรง อ.นบพิตำ ต.สี่ขีด อ.สิชล ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
ต. เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์

สุราษฎร์ธานี บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม ต. น้ำพุ อ.นาสาร

กระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง เทศบาลทรายขาว อ.คลองท่อม อบต. โคกยาง อ.เหนือคลอง อบต. แหลมศักดิ์ อ.อ่าวลึก คลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม

พังงา อบต. บางวัน อ.คุระบุรี อบต. เกาะยาว อ.เกาะยาว

ชุมพร อบต. ช่องไม้แก้ว  อ.ทุ่งตะโก อบต. เขาทะลุ  อ.สวี อบต. ทุ่งระยะ อ.สวี เทศบาลทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว อบต. วังไผ่ อ.เมือง อบต. วิลัยใต้ อ.สวี อบต. หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ

ระนอง เทศบาลเมืองระนอง

ภูเก็ต เทพกษัตรีย์ อ.ถลาง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 14,400.00 332.00 0.00 0.00 14,732.00 lock_open