สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล

6 กุมภาพันธ์ 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. สร้างความเข้าใจในเรื่องการรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของ ศวสต.
  2. เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการเข้าระบบ
  3. ลงมือปฏิบัติในการเข้าระบบรายงานผลการดำเนินงาน
  4. ปัญหาหรือข้อสงสัยในการรายงานผลการดำเนินผ่านออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้เรียนรู้การรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ
  2. การรายงานผลการดำเนินโครงการนั้น หลังจากที่จัดกิจกรรมควรรายงานผลการดำเนินโครงการภายใน 1 สัปดาห์
  3. การจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อง่ายในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรายงานฯ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ด้านการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open