สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11

พัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานระดับพื้นที่เขต 11

19 มกราคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ตอนบน (เขต 11) (พื้นที่นำร่อง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร,อ.นาสาร/อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร์ธานี,อ.เมือง จ.นครศรีฯ,อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ) วันที่ 19-20 มกราคม พศ.2561 ณ. โรงแรมเดอะพีค บูติก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 มกราคม พศ. 2561

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม ณ.โรงแรมเดอะพีท บูติก นครศรีฯ

เวลา 09.00-10.00 น. เรียนรู้การพัฒนากลไกคณะทำงานระดับอำเภอเมือง จ.นครศรี

เปิดเวทีปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการ พชอ.นครศรี

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สจรส.มอ

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่าย จ.นครศรีฯ

เวลา 10.00-12.00 น. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่ยุทธศาสตร์

ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

-คณะทำงานอำเภอเมืองนครฯ และที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนเพิ่มเติม/เตรียมความพร้อม

เวลา 13.30-14.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรู้จักทักทายทีมคณะทำงานจังหวัดต่างๆ

เวลา 14.00-17.00 น. การจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ : สจรส.มอ

เวลา 17.00-19.30 น. เข้าที่พัก/รับประทานอาหาร และแลกเปลี่ยนทัศนะคนทำงานสร้างสุข

วันที่ 20 มกราคม พศ. 2561

เวลา 08.30-09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการ

เวลา 09.00-11.00 น. เสริมพลังเครือข่ายด้วยกระบวนการถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้

โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะ : สจรส.มอ

เวลา 11.00-12.00 น. การจัดทำธรรมนูญสุขภาพ และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย คุณกรฤทธิ ชุมนุรักษ์ ผอ.สพท.ภาคใต้ (สช.)

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00-14.30 น. ระบบติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานฯ ระดับเขต 11

โดย ทีมคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 11

(นายชญานิล เอกสุวรรณ ,เชาวลิต ลิปน้อย ,ทวีวัตร เครือสาย)

เวลา 14.30-15.30 น. ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับพื้นที่นำร่อง

เวลา 15.30-16.00 น. สรุปผลเวทีเรียนรู้ และนัดหมายภารกิจครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,700.00 0.00 107,896.00 4,363.00 0.00 0.00 117,959.00 lock_open